Търсене в този блог

Translate

вторник, 15 ноември 2016 г.

Резюме на проекта

Въведение

Проектът „Зелени умения за социално земеделие” е партньорска инициатива по програма ЕРАЗЪМ+, КА2 - Стратегически партньорства и обединява 6 училища:
Участници:
* Основно училище / до 8 клас/ в Диосд, Унгария
* Средно професионално училище , Волтера, Италия
* Средно многоезично училище, Сан Хуан де Азналфранче, Севиля, Испания
* Основно училище, Калития, Гърция
* Основно училище, Орадея, Румъния
* Земеделска професионална гимназия, Сандански, България
Период на изпълнение
Проектът „Зелени умения за социално земеделие" е насочен към подобряване на основните умения и компетентности на учениците за социалното земеделие. Фокусиран е към знанието, получено при проучване на специфичен традиционен местен хранителен продукт в дълбочина и неговата употреба в Европа. Планираните проектни дейности ще развиват умения за учене на език, различен от майчиния, научни , математически и дигитални умения.
Проектът е предназначен и за ученици със слаба мотивация за учене и с известни трудности при осъзнаване на факта, че за да се реализираш добре са необходими умения и ще помага те да преодолеят чувството на дискомфорт в училище и да разбират по-добре причината, поради която трябва учат. Разглежданите от проекта теми присъстват в учебните програми и с интердисциплинарни и мултидисциплинарни подходи ще бъде извършено преподаване и практическо учене на реални проблеми в конкретни ситуации. Сътрудничейки си с производители на земеделски продукти учениците ще подобрят знанията си за своя регион и ще научат какви компетентности са необходими за работа във фермата. Те ще се запознаят с дейностите на местните хранителни вериги в ЕС и ще осъзнаят каква е ролята на екологичните, научните и културните фактори за производството на качествени и конкурентноспособни хранителни продукти. Работата по проекта ще допринасяне за създаване и развитие на европейски мрежи, свързани с храненето защото е основана на добро взаимно познаване на различни идентичности, селскостопански традиции и местни храни.
Цели:
Генерална цел - Придобиване на зелени умения за социално земеделие като с това развиваме умения за учене през целия живот.
Конкретна цел - създаване и прилагане на подходящи и ефективни методи и средства за сертифициране на знания, умения/компетентности, придобити чрез проектни дейности и самостоятелно учене.
Целева група: Ученици от 7 до 18 години от европейски страни
Период на реализация: 01.10.2016 година - 30.09.2018 година
Задачи:
Усвояване на факти, принципи, теории и практики свързани с храните в широк аспект, разширени познания за професиите в земеделието и качеството на храните .
Придобиване на способност обучаемите да прилагат знанията си и да използват наученото в бъдещия живот.
Повишаване мотивацията за учене и по-добро разбиране какъв е смисъла от него
Принципи за реализиране на проектните дейности
- равен достъп;
- отговорност;
Подход, методология
А. Дейностите по проекта са основание на следните подходи:
- изследователски – анализ на средата и възможностите, произтичащи от нея, качества и полезност на земеделски продукт
- методологически – за определяне на критерии за мониторинг, сравняване и оценяване на знанията и уменията
- социално икономически – съобразен с потребностите на живущите в съответния европейски регион
Б. Методи, средства и етапи на действие
Методи и средства:
За да демонстрира наличието на необходимите знания, умения/компетентности, ученикът трябва да даде доказателства, че всеки от изискваните резултати от ученето за компетентността е постигнат. Представените доказателства трябва са обективно проверими.
За набиране и преценяване на представените доказателства се събират и използват средства като:
- продукти, произведени от учениците, фотографии, аудио или видео записи;
- въпросници, анкети с ученици;
- портфолио или дневник с резултати от проектните дейности;
- дневници от учене ;
- атестации от учители, участници в проекта.
Етапи на учене:
1) Идентификация и познаване на местен хранителен продукт;
2) Проучване и анализ на културните , научни, екологични и икономически компоненти на избрания хранителен продукт;
3) Създаване на промоционална кампания, която завършва с провеждане на фестивал на храните с европейско качество "Аз ям шедьовър", която щели да насърчи производството на местни хранителни продукти на всяка страна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар